Terminy Leczenia

Polityka prywatności

Data aktualizacji: 27 kwietnia 2020 r.

§ 1

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z serwisu internetowego o adresie domenowym https://terminyleczenia.pl/ – dalej: „Strona internetowa”.

§ 2
ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Story Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 59 lok. 28A, 00-681 Warszawa, REGON: 146732514, NIP: 7010384365, KRS: 0000465952 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

§ 3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. MARKETING

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych numeru telefonu i/lub adresu email jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana informacji marketingowych. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu informacji marketingowych, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

 2. PLIKI COOKIES

  Dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies pobierane są automatycznie. Może Pani/Pan w każdym czasie zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki internetowej, uniemożliwiając wykorzystywanie plików cookies. Administrator zaznacza jednak, iż może się to wiązać z trudnościami w obsłudze przez Panią/Pana Strony internetowej Administratora.

 3. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY)

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości kontaktowania się z Administratorem drogą elektroniczną.

 4. POWIADOMIENIE ELEKTRONICZNE

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu email lub telefonu komórkowego jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana powiadomienia elektronicznego. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu powiadomienia elektronicznego, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

§ 4
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 RODO. Administrator danych może w szczególności powierzać dane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne, usługi medyczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 RODO, w tym w szczególności przez członków organów Spółki oraz przez osoby zatrudniane przez Spółkę.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy:

  a) do Stanów Zjednoczonych – ze względu na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających: Amazon Web Services Inc. z siedzibą w USA oraz Google LLC z siedzibą w USA. Podmioty te przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Program Tarcza Prywatności UE-USA został przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku, ustalającą, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.  Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Wobec powyższego, przekazywanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z art. 45 RODO, a jego podstawę stanowi decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 RODO);

  b) do Rosji – ze względu na korzystanie z usług podmiotu przetwarzającego: Yandex Oy z siedzibą w Finlandii, który może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych spółce Yandex LLC z siedzibą w Rosji. Podstawą przekazywania danych osobowych przez Yandex Oy do Yandex LLC są standardowe klauzule umowne w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO.

§ 5
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. MARKETING

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie innych informacji marketingowych od Administratora, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia otrzymania zgody, chyba że przed upływem tego terminu ponownie potwierdzi Pani/Pan wyrażoną zgodę.

 2. PLIKI COOKIES

  Pani/Pana dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przetwarzane będą:

  a) w przypadku plików „sesyjnych” (tymczasowych) – do czasu opuszczenia Strony internetowej;

  b) w przypadku plików „stałych” – do wygaśnięcia plików cookies.

  W każdym czasie może Pani/Pan samodzielnie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia oraz zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający obsługę plików cookies.

 3. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY)

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email), Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku korespondencji elektronicznej do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie Pani/Pana zapytania, chyba że nie uda się udzielić odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie w czasie pierwszego kontaktu, a wyrazi Pani/Pan zgodę na skontaktowanie się z Panią/Panem w późniejszym terminie.

 4. POWIADOMIENIE ELEKTRONICZNE

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zapisaniem się na powiadomienia elektroniczne, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie powiadomienia elektronicznego lub do czasu zaprzestania przez Administratora wysyłania powiadomień. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień elektronicznych nie wybierając opcji wysłania informacji drogą elektronicznej.

§ 6
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Posiada Pani/Pan prawo:

  a) dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 RODO;

  b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;

  c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 RODO, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych;

  e) wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  f) przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO.

 2. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora.

§ 7
PRAWO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

§ 8
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. MARKETING

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych numeru telefonu i/lub adresu email jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana informacji marketingowych. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu informacji marketingowych, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

 2. PLIKI COOKIES

  Dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies pobierane są automatycznie. Może Pani/Pan w każdym czasie zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki internetowej, uniemożliwiając wykorzystywanie plików cookies. Administrator zaznacza jednak, iż może się to wiązać z trudnościami w obsłudze przez Panią/Pana Strony internetowej Administratora.

 3. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY)

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej ma w przypadku kontaktu elektronicznego charakter zautomatyzowany. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. W takim przypadku przedstawiciel Administratora poinformuje Panią/Pana o niezbędnym zakresie danych osobowych, umożliwiając Pani/Panu podjęcie decyzji o udostępnieniu tych danych lub o odmowie ich udostępnienia.

 4. POWIADOMIENIE ELEKTRONICZNE

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu email lub telefonu komórkowego jest niezbędne do wysyłania do Pani/Pana powiadomienia elektronicznego. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Pani/Panu powiadomienia elektronicznego, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

§ 9
INFORMACJA O DECYZJACH OPARTYCH NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Nie podlega Pani/Pan decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 10
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem oraz z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

@2024 Story Design  / Regulamin  / Polityka prywatności  / Polityka cookies

Stworzone przez The Story  z do pacjentów